Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2 Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93 VBT Toán 2 tập...

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93 VBT Toán 2 tập 1 bài 79:Ôn tập về phép cộng và phép trừ...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93 bài 79 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1. Câu 1. Tính nhẩm. Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 – Bài 79+80+81. Ôn tập về phép cộng và phép trừ

1.Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 8 + 9 = ….. \cr
& 9 + 8 = ….. \cr
& 17 – 8 = ….. \cr
& 17 – 9 = ….. \cr} \)       \(\eqalign{& 5 + 7 = ….. \cr & 7 + 5 = ….. \cr & 12 – 5 = ….. \cr & 12 – 7 = ….. \cr} \)

\(\eqalign{
& 3 + 8 = ….. \cr
& 8 + 3 = ….. \cr
& 11 – 3 = ….. \cr
& 11 – 8 = ….. \cr} \)        \(\eqalign{& 4 + 9 = ….. \cr & 9 + 4 = ….. \cr & 13 – 4 = ….. \cr & 13 – 9 = ….. \cr} \)

2. Đặt tính rồi tính:

26 + 18                          92 – 45

33 + 49                          81 – 66

3. Số

9 + 6 =

6 + 5 =

c)

\(\eqalign{
& 8 + 7 = ….. \cr
& 8 + 2 + 5 = ….. \cr} \)

d)

\(\eqalign{
& 7 + 5 = ….. \cr
& 7 + 3 + 2 = ….. \cr} \)

4. Lan vót được 34 que tính, Hoa vót được nhiều hơn Lan 18 que tính. Hỏi Hoa vót được bao nhiêu que tính?

5. Số

1.

Quảng cáo

\(\eqalign{
& 8 + 9 = 17 \cr
& 9 + 8 = 17 \cr
& 17 – 8 = 9 \cr
& 17 – 9 = 7 \cr} \)      \(\eqalign{& 5 + 7 = 12 \cr & 7 + 5 = 12 \cr & 12 – 5 = 7 \cr & 12 – 7 = 5 \cr} \)

\(\eqalign{
& 3 + 8 = 11 \cr
& 8 + 3 = 11 \cr
& 11 – 3 = 8 \cr
& 11 – 8 = 3 \cr} \)      \(\eqalign{& 4 + 9 = 13 \cr & 9 + 4 = 13 \cr & 13 – 4 = 9 \cr & 13 – 9 = 4 \cr} \)

2. 

3.

c)

\(\eqalign{
& 8 + 7 = 15 \cr
& 8 + 2 + 5 = 15 \cr} \)

d)

\(\eqalign{
& 7 + 5 = 12 \cr
& 7 + 3 + 2 = 12 \cr} \)

4.

Tóm tắt

Lan vót                        : 34 que tính

Hoa vót nhiều hơn      : 18 que tính

Hoa vót được               :….que tính ?

Số que tính Hoa vót được là :

34 + 18 = 52 (que tính)

Đáp số : 52 que tính.

5.

 Baitapsgk.com

Quảng cáo