Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2 Câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập Toán 2...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Bài 88 Tổng của nhiều số...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 2 bài 88 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2. Bài 88. Tổng của nhiều số

1. Ghi kết quả tính

8 + 2 + 6 =…..                     8 + 7 + 3 + 2 = …..

4 + 7 + 3 =…..                      5 + 5 + 5 + 5 = …..

2. Tính :

3. Số

a)      

 

\(5kg + …kg + …kg + …kg = …kg\) 

b)      

\(…l + …l + …l + …l + …l = …l\)

c)

 

\(…dm + …dm + …dm = …dm\)

 4. Viết mỗi số thành tổng của nhiều số hạng khác 1 và bằng nhau (theo mẫu) :

        Mẫu: 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ;         10 = 5 + 5

20 = ………………………

20 = ………………………

20 = ……………………… 

Quảng cáo

20 = ……………………… 

Bài giải

1.

8 + 2 + 6 = 16                         8+7+3+2=20

4 + 7 + 3 = 14                          5 + 5 + 5 + 5 = 20

2. 

                                

3.

a)      

 

\(5kg + 5kg + 5kg + 5kg = 20kg\)

b)      

 

\(3l + 3l + 3l + 3l + 3l = 15l\)

c)       

 

\(20dm + 20dm + 20dm = 60dm\)

 4. Viết mỗi số thành tổng của nhiều sốhạng khác 1 và bằng nhau (theo mẫu) :

\(10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2\) ;                       \(10 = 5 + 5\)

 \(20 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4\) ;

\(20 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2\) ;

\(20 = 5 + 5 + 5 + 5\) ;

\(20 = 10 + 10\)

Quảng cáo