Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập Toán 3...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Viết tiếp số thích hợp vào mỗi vạch của tia số...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 3 bài 88 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. 1. Viết (theo mẫu) . Câu 1, 2, 3, 4 trang 3 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 88. Các số có bốn chữ số

1. Viết (theo mẫu) :

Viết số : 3254.

Đọc số : Ba nghìn hai trăm năm mươi tư.

Viết : …………

Đọc số : ……………………….

2. Viết (theo mẫu) :

HÀNG

VIẾT SỐ

ĐỌC SỐ

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

7

5

2

8

7528

bảy nghìn năm trăm hai mươi tám

8

1

9

4

3

6

7

5

9

4

3

1

1

9

4

2

3. Số ?

4. Viết tiếp số thích hợp vào mỗi vạch của tia số :

1.

Quảng cáo

Viết số : 5134

Đọc số : Năm nghìn một trăm ba mươi tư (bốn).

2. 

HÀNG

VIẾT SỐ

ĐỌC SỐ

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

7

5

2

8

7528

bảy nghìn năm trăm hai mươi tám

8

1

9

4

8194

tám nghìn một trăm chín mươi tư

3

6

7

5

3675

ba nghìn sáu trăm bảy mươi lăm

9

4

3

1

9431

chín nghìn bốn trăm ba mươi mốt

1

9

4

2

1942

một nghìn chín trăm bốn mươi hai

3.

4.


Mục lục môn Toán 3 (VBT)