Vở bài tập Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 3 (VBT Toán lớp 3) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
Câu 1, 2, 3, 4 trang 86 VBT Toán 3 tập 2: Bài 157+158. Ôn tập các số đến 100 000
1. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số :
Phần 1, 2 trang 84 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2: Tự kiểm tra
Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quảng cáo


Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ?
Câu 1, 2, 3 trang 80 VBT Toán 3 tập 2: Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ?

Luyện tập

Chính tả – Tuần 13 trang 64 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền iu hoặc uyu vào chỗ trống
1. Điền iu hoặc uyu vào chỗ trống . Chính tả - Tuần 13 trang 64 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập...
Ngữ pháp – Unit 2: What’s your name, Tính từ sở hữu được dùng để nói về một cái gì đó thuộc sở hữu...
Unit 2: What's your name? - Bạn tên là gì - Ngữ pháp - Unit 2: What's your name. Tính từ sở hữu được...
Câu 1, 2, 3 trang 48 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2: Giải 1, 2, 3 trang 48 bài 125 Vở bài...
Giải 1, 2, 3 trang 48 bài 125 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Dưới đây là bảng thống kê...
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1: 1. Đặt tính rồi tính
1. Đặt tính rồi tính . Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 - Bài...
Luyện từ và câu – Tuần 14 trang 71 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Gạch dưới các từ chỉ đặc...
1. Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau .. Luyện từ và câu - Tuần 14 trang 71 Vở...