Vở bài tập Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 3 (VBT Toán lớp 3) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Quảng cáo
Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ?
Câu 1, 2, 3 trang 80 VBT Toán 3 tập 2: Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ?

Luyện tập

Bài 2,3 Tiết 91 trang 93 sgk Toán 3: Các số có bốn chữ số
Bài 2, bài 3 Tiết 91 trang 93 sgk Toán 3: Các số có bốn chữ số. Bài 2 bài 3 viết số...
Chính tả – Tuần 6 trang 25 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào...
1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống . Chính tả - Tuần 6 trang 25 Vở bài tập (SBT)...
Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 142 trang 153 sgk Toán 3: Diện tích hình vuông
Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 142 trang 153 sgk toán 3: Diện tích hình vuông. Kiến thức cần nhớ Bài...
Bài 1, bài 2 Tiết 105 trang 108 Toán 3: Tháng – Năm
Bài 1, bài 2 Tiết 105 trang 108 sgk Toán 3: Tháng - Năm. Kiến thức cần nhớ, bài 1 bài 2 nhìn vào...
Soạn bài cuộc họp của chữ viết – Tiếng Việt lớp 3
Cuộc họp của chữ viết - Soạn bài cuộc họp của chữ viết. 1. Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì...