Vở bài tập Toán lớp 3

Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 3 (VBT Toán lớp 3) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép nhân, chia có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
Quảng cáo


Câu 1, 2, 3 trang 81 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập
1. Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ?
Câu 1, 2, 3 trang 80 VBT Toán 3 tập 2: Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ?

Luyện tập

Lesson 3 – Unit 14 trang 28,29 SGK Tiếng Anh lớp 3, Bài 4. Read and circle. (Đọc và khoanh tròn). 1. Are there...
Unit 14: Are there any posters in the room - Có nhiều áp phích trong phòng không - Lesson 3 - Unit 14 trang...
Bài 2,3,4 Tiết 85 trang 86 môn Toán 3: Hình vuông
Bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 85 trang 86 sgk Toán 3: Hình vuông. Bài 1 đo rồi cho biết độ dài...
Tiết 8 – Tuần 18 trang 98 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10...
Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về việc học tập của em trong học kì I. Tiết 8 - Tuần...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 65 vở bài tập Toán 3 tập 1: Số ?
1. Số ?. Câu 1, 2, 3, 4 trang 65 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 - Bài 55. So sánh số...
Lesson Six – Unit 11 – Family & Friends Special Edition Grade 3 (lớp 3)
Lesson Six - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 3. Hướng dẫn:. Bài: Unit 11: Look at all the animals! Listening1....