Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 60 VBT Toán 3 tập 2:...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 60 VBT Toán 3 tập 2: Bài 135 Diện tích của một hình...

Bài 135. Diện tích của một hình – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 60 bài 135 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Điền các từ “lớn hơn”, “bé hơn”, “bằng” thích hợp vào chỗ chấm

1. Điền các từ “lớn hơn”, “bé hơn”, “bằng” thích hợp vào chỗ chấm :

– Diện tích  hình tam giác  ABD ……………….. diện tích  hình tứ giác ABCD.

– Diện tích  hình tứ giác ABCD …………………. diện tích  hình tam giác  BCD.

– Diện tích  hình tứ giác ABCD …………………. tổng diện tích  hình tam giác  ABD và diện tích  hình tam giác  BCD.

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

A. Diện tích  hình M bằng diện tích  hình N.

B. Diện tích  hình M bé hơn diện tích  hình N.

Quảng cáo

C. Diện tích  hình M lớn hơn diện tích  hình N.

4. Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để được hai hình chữ nhật có diện tích  bằng nhau.

1.

– Diện tích  hình tam giác  ABD bé hơn diện tích  hình tứ giác ABCD.

– Diện tích  hình tứ giác ABCD lớn hơn diện tích  hình tam giác  BCD.

– Diện tích  hình tứ giác ABCD bằng tổng tổng diện tích  hình tam giác  ABD và diện tích  hình tam giác  BCD.

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

3.

Chọn A. Diện tích hình M bằng diện tích hình N

4.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)