Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì...

Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì trang 41 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Chủ ngữ trong các...

2. Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành ? Chủ ngữ trong các câu trên do những danh từ tạo thành.. Luyện từ và câu : Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì trang 41 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Luyện từ và câu : Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ?

I – Nhận xét

1. Đọc các câu sau Đánh dấu X vào □ trước câu kể Ai là gì ?. Gạch dưới bộ phận chủ ngữ trong mỗi câu vừa tìm được.

a) □ Ruộng rẫy là chiến trường,

    □ Cuốc cày là vũ khí

    □ Nhà nông là chiến sĩ

    □  Hậu phương thi đua với tiền phương.

b) □ Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.

2.  Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành ?

II – Luyện tập

1. Đọc các câu sau. Đánh dấu X vào □ trước câu kể Ai là gì ?. Gạch dưới bộ phận chủ ngữ của từng câu.

□ Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận.

□ Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.

□ Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực sự là nỗi niềm bông phượng.

□ Hoa phượng là hoa học trò.

2. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo câu kể Ai là gì ?

A

B

Bạn Lan

là tương lai của đất nước

Người

là người mẹ thứ hai của em

Cô giáo

là người Hà Nội

Trẻ em

là vốn quý nhất

Quảng cáo

3.  Điền vào chỗ trống từ ngữ thích hợp làm vị ngữ để hoàn chỉnh câu kể Ai là gì ?

–  Bạn Bích Vân…………………….

–  Hà Nội …………………………….

–  Dân tộc ta ………………………..

TRẢ LỜI:

I – Nhận xét

1. Đọc các câu sau. Đánh dấu X vào trước câu kể Ai là gì ?

Gạch dưới bộ phận chủ ngữ trong từng câu vừa tìm được.

a) Ruộng rẫy là chiến trường.

 Cuốc cày là vũ khí.

Nhà nông là chiến sĩ.

b) Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.

2. Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành ? Chủ ngữ trong các câu trên do những danh từ tạo thành.

II – Luyện tập

1. Đọc các câu sau. Đánh dấu X vào trước câu kể Ai là gì ?.

Gạch dưới bộ phận chủ ngữ của từng câu.

[x] Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận.

x Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.

x Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực sự là nỗi niềm bông phượng.

x Hoa phượng là hoa học trò.

2. 

3. Điền vào chỗ trống từ ngữ thích hợp làm vị ngữ để hoàn chỉnh câu kể Ai là gì ?

– Bạn Bích Vân là một lớp trưởng gương mẫu.

– Hà Nội là thủ đô của nước ta.

– Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.