Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu...

Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu trang 96 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Gạch dưới...

1. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu sau. 3. Đặt một câu có trạng ngữ mở đầu bằng một trong ba từ nhờ, do, vì.. Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu trang 96 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu

1. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu sau :

a) Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

b) Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại.

c) Tại Hoa mà tổ không được khen.

2. Điền các từ nhờ, vì hoặc tại vì vào chỗ trống

a)………. học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b)………. bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.

c)………. mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

3. Đặt một câu có trạng ngữ mở đầu bằng một trong ba từ nhờ, do, vì.

TRẢ LỜI: 

Quảng cáo

1. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu sau :

a) Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

b) Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại

c) Tại Hoa mà tổ không được khen.

2. Điền các từ nhờ, vì hoặc tại vì vào chỗ trống :

a)  học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b) Nhờ các bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch đẹp.

c) Tại vì mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

3. Đặt một câu có trạng ngữ mở đầu bằng một trong ba từ nhờ, do, vì.

– Nhờ chăm chỉ học, bạn Trang đạt kết quả tốt trong học tập.

– Do thức khuya, tôi dậy trễ.

– Vì mưa, đường trơn trượt.

Quảng cáo