Trang chủ Lớp 5 Toán lớp 5 Bài 1, 2 trang 26 sgk Toán 5, Bài 1. Đọc các...

Bài 1, 2 trang 26 sgk Toán 5, Bài 1. Đọc các số đo diện tích. Bài 2. Viết các số đo diện tích...

Chia sẻ
Bài 1. Đọc các số đo diện tích. Bài 2. Viết các số đo diện tích. Bài 1, 2 trang 26 sgk toán 5 – Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Bài 1. Đọc các số đo diện tích :

105dam2,         32 600dam2,         492hm2,           180350hm2.

Giải

Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông.

Ba mươi hai nghìn sáu trăm đề-ca-mét vuông.

Bốn trăm chín mươi hai héc-tô-mét vuông.

Một trăm tám mươi nghìn ba trăm năm mươi héc-tô-mét vuông.

Bài 2. Viết các số đo diện tích :

Quảng cáo

a)            Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông.

b)            Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông.

c)            Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.

d)            Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.

Giải

a) 271dam2      b) 18594dam2

c) 603hm2        d) 34 620hm2.Chia sẻ