Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Chính tả – Tuần 23 trang 27 Vở bài tập Tiếng Việt...

Chính tả – Tuần 23 trang 27 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2:Điền tên riêng thích hợp vào mỗi chỗ trống, biết...

1.Điền tên riêng thích hợp vào mỗi chỗ trống, biết rằng những tên riêng đó là : Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, Sài Gòn.. Chính tả – Tuần 23 trang 27 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 23 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2

1. Điền tên riêng thích hợp vào mỗi chỗ trống, biết rằng những tên riêng đó là : Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, Sài Gòn.

a) Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù………………………………………… là chị

b) Trong chiến dịch…………………………………………. anh……………………………….. đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai.

c) Anh………………………………………….. là chiến sĩ biệt động……………………………….. đã đạt mìn trên cầu mưu sát Mắc Na-ma-ra.

2. Gạch dưới các tên riêng viết sai trong đoạn thơ sau. Viết lại cho đúng các tên riêng đó.

                    Cửa gió Tùng Chinh

Đường tuần tra lên chóp Hai ngàn                      ……………………………………….

Gió vù vù quất ngang cành bứa                          …………………………………………….

Trông xa xa nhập nhoè ánh lửa                           ………………………………………..

Vật vờ đầu súng sương sa.                                                                                        

Cửa gió này người xưa gọi Ngã ba                       …………………………………………

Cát con suối hai chiều dâng lù                            ………………………………………..

Nơi gió Tùng Chinh, Pù mo, Pù xai hội tụ             ………………………………………..

Chán lối mòn lên đỉnh Tùng Chinh.                       ………………………………………..

Quảng cáo

TRẢ LỜI:

1. Điền tên riêng thích hợp vào mỗi chỗ trống, biết rằng những tên riêng đó là : Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, Sài Gòn.

a) Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù Côn Đảo là chị Võ Thị Sáu

b) Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, anh Bế Văn Đàn đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai.

c) Anh Nguyễn Văn Trỗi là chiến sĩ biệt động Sài Gòn đã đạt mìn trên cầu Công Lý mưu sát Mắc Na-ma-ra.

2. Gạch dưới các tên riêng viết sai trong đoạn thơ sau. Viết lại cho đúng các tên riêng đó.

             Cửa gió Tùng Chinh

Đường tuần tra lên chóp Hai ngàn           Hai Ngàn

Gió vù vù quất ngang cành bứa                           

Trông xa xa nhộp nhoè ánh lửa                            

Vật vờ đầu súng sương sa.                                   

Cửa gió này người xưa gọi Ngã ba             Ngã Ba

Cát con suối hai chiều dâng lù                              

Nơi gió Tùng Chinh, Pù mo, Pù xai hội tụ    Pù Mo, Pù Xai

Chán lối mòn lên đỉnh Tùng Chinh.                      

 Baitapsgk.com

Quảng cáo