Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Chính tả – Tuần 27 trang 51 Vở bài tập Tiếng Việt...

Chính tả – Tuần 27 trang 51 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2: Viết lại các tên riêng có trong hai đoạn trích (ở bài...

Viết lại các tên riêng có trong hai đoạn trích (ở bài tập 2, Tiếng Việt 5, tập hai, trang 90). Cho biết các tên riêng đó được viết như thế nào.. Chính tả – Tuần 27 trang 51 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 27 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2

Viết lại các tên riêng có trong hai đoạn trích (ở bài tập 2, Tiếng Việt 5, tập hai, trang 90). Cho biết các tên riêng đó được viết như thế nào.

Cách viết

Giải thích cách viết

a) Tên người

-…………

………

b) Tên địa lí

– l-ta-li-a,……

-Mĩ, ……    

– Mĩ,…………

………

Quảng cáo

………

TRẢ LỜI:

Viết lại các tên riêng có trong hai đoạn trích (ở bài tập 2, Tiếng Việt 5, tập hai, trang 90). Cho biết các tên riêng đó được viết như thế nào.

Cách viết

Giải thích cách viết

a) Tên người

Gri-xtô-phô-rô Cô-lôm-bô, A-mê-ri-gô, Ve-xpu-xi, Ét-mân Hin-la-ri,

Ten-sinh N-rơ-gay.

– Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Các tiếng trong một bộ phận của tên riêng được ngăn cách bằng dấu gạch nối.

b) Tên địa lí

l-ta-li-a, Lo-ren A-mê-ri-ca, E-vơ-rét, Hi-ma-lay-a, Niu Di-lân, Mĩ, Ấn Độ, Pháp.

– Đối với những chữ không viết theo phiên âm nước ngoài mà được phiên âm theo âm Hán Việt thì cách viết như cách viết tên riêng Vit Nam.

 Baitapsgk.com