Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Chính tả – Tuần 32 trang 87 VBT Tiếng Việt 5 tập...

Chính tả – Tuần 32 trang 87 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành...

1. Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo rồi điền vào bảng sau . Chính tả – Tuần 32 trang 87 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 32 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2

1. Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo rồi điền vào bảng sau :

Tên cơ quan, đơn vị

Bộ phận thứ nhất

Bộ phận thứ hai

Bộ phận thứ ba

a) Trường Tiểu học Bế Văn Đàn

…..

…..

…..

b) Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết

…..

…..

…..

c) Công ti Dầu khí Biển Đông

…..

…..

…..

2. Viết lại cho đúng tên các cơ quan, đơn vị sau :

Nhà hát tuổi trẻ

…………………

Nhà xuất bản giáo dục

…………………

Trường mầm non sao mai

…………………

TRẢ LỜI:

Quảng cáo

1. Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo rồi điền vào bảng sau :

Tên cơ quan, đơn vị

Bộ phận thứ nhất

Bộ phận thứ hai

Bộ phận thứ ba

a) Trường Tiểu học Bế Văn Đàn

Trường

Tiểu học

Bế Văn Đàn

b) Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết

Trường

Trung học cơ sở

Đoàn Kết

c) Công ti Dầu khí Biển Đông

Công ti

Dầu khí

Biển Đông

2. Viết lại cho đúng tên các cơ quan, đơn vị sau :

Nhà hát tuổi trẻ

Nhà hát Tuổi trẻ.

Nhà xuất bản giáo dục

Nhà xuất bn Giáo dục .>

Trường mầm non sao mai

Trường mầm non Sao Mai .>