Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Chính tả – Tuần 33 trang 92, 93 Vở bài tập Tiếng...

Chính tả – Tuần 33 trang 92, 93 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc đoạn văn Công ước về quyền trẻ em (Tiếng Việt...

Đọc đoạn văn Công ước về quyền trẻ em (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 147), viết lại tên các cơ quan, tổ chức có trong đoạn văn. Dùng dấu gạch xiên ( / ) để phân tách tên các cơ quan, tổ chức thành các bộ phận.. Chính tả – Tuần 33 trang 92, 93 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 33 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2

Đọc đoạn văn Công ước v quyn trẻ em (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 147), viết lại tên các cơ quan, tổ chức có trong đoạn văn. Dùng dấu gạch xiên ( / ) để phân tách tên các cơ quan, tổ chức thành các bộ phận.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

TRẢ LỜI:

Đọc đoạn văn Công ước v quyn trẻ em (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 147), viết lại tên các cơ quan, tổ chức có trong đoạn văn. Dùng dấu gạch xiên ( / ) để phân tách tên các cơ quan, tổ chức thành các bộ phận.

y ban / Nhân quyền / Liên hợp quốc

Tổ quốc / Nhi đồng / Liên hợp quốc

Tổ chức / Lao động / Quốc tế

Tổ chức / Quốc tế / về bảo vệ trẻ em

Quảng cáo

Liên minh / Quốc tế / Cứu trợ trẻ em >

Tổ chức / Ân xá / Quốc tế >

Tổ chức / Cứu trợ trẻ em / của Thụy Điển >

Đại hội đồng / Liên hợp quốc >

y ban / Nhân quyn / Liên hợp quốc >

Tổ chức / Nhi đồng / Liên hợp quốc >

Tổ chức / Quốc tế / về bảo vệ trẻ em >

Tổ chức / Cứu trợ trẻ em / của Thụy Điển >

Giải thích thêm:

Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó.

– Bộ phận thứ ba là tên địa lí nước ngoài (Thụy Điển) viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.

– Các chữ “về, của” tuy đứng đầu một bộ phận cấu tạo tên nhưng không viết hoa vì chúng là quan hệ từ.