Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Chính tả – Tuần 34 trang 97, 98 VBT Tiếng Việt 5...

Chính tả – Tuần 34 trang 97, 98 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc đoạn văn trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang...

1. Đọc đoạn văn trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang 154 – 155 ; viết lại cho đúng cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn . Chính tả – Tuần 34 trang 97, 98 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 34 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2

1. Đọc đoạn văn trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang 154 – 155 ; viết lại cho đúng cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn :

Tên được viết hoa chưa đúng

Sửa lại cho đúng

– Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

– Uỷ ban bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

– Bộ y tế 

– Bộ giáo dục và Đào tạo

– Bộ lao động – Thương binh và Xã hội

– Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

 …………………

 ………………….

 ………………….

 ………………….

 ………………….

 ………………….

2. Hãy viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ti… ở địa phương em.

M : Công ti Giày da Phú Xuân.

………………………

…………………………

Quảng cáo

TRẢ LỜI:

1. Đọc đoạn văn trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang 154 – 155 ; viết lại cho đúng cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn :

Tên được viết hoa chưa đúng

Sửa lại cho đúng

– Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

– Uỷ ban bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

– Bộ y tế

– Bộ giáo dục và Đào tạo

– Bộ lao động – Thương binh và Xã hội

– Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Bộ Y tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

2. Hãy viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ti… ở địa phương em.

M : Công ti Giày da Phú Xuân.

Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn

Công ti Giày da Hiệp Hưng

Bệnh viện Nguyễn Trãi >

Trường Tiểu học Lạc Long Quân