Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Công dân trang...

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Công dân trang 16, 17 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2:Ghép từ công dân vào...

1.Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có ý nghĩa. Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Công dân trang 16, 17 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Luyện từ và câu trang 16 – Mở rộng vốn từ : Công dân

1. Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có ý nghĩa :

……………………….          nghĩa vụ         ………………………….

……………………….            quyền           ………………………….

……………………………            ý thức           ………………………….

……………………….          bổn phận        …………………………..

……………………….         trách nhiệm     …………………………..

……………………….         gương mẫu      …………………………..

……………………….          danh dự         …………………………..

2. Nối nghĩa ở cột A với cụm từ thích hợp ở cột B :

                          A                                                                         B

Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhân cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

Nghĩa vụ công dân

Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước.

Quyền công dân

Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác.

Ý thức công dân

Quảng cáo

3. Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

TRẢ LỜI:

1. Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có ý nghĩa :

……………………………………          nghĩa vụ      công dân

……………………………………          quyền          công dân

………………………………………….           ý thức         công dân

……………………………………         bổn phận      công dân

……………………………………         trách nhiệm   công dân

công dân                                       gương mẫu

công dân                                        danh dự

2. Nối nghĩa ở cột A với cụm từ thích hợp ở cột B :

3. Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”, em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

    Tự ngàn xưa đến nay, dân tộc ta đã có một tâm lòng yêu nước nồng nàn. Từ Bà Trưng, Bà Triệu là phận gái mà dũng cảm ngồi trên bành voi xông pha chiến trận, đến những thiếu niên như Trần Quốc Toản bóp nát quả cam, hạ quyêt tâm dấy binh dẹp giặc. Biết bao người con gái, con trai ngã xuống để giữ gìn bờ cõi nước nhà. Vì thế, để xứng đáng với truyền thống ông cha, mỗi một người dân Việt Nam phải có ý thức và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Câu nói của Bác Hồ “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” như lời nhắn nhủ Người gửi đến toàn dân tộc.