Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập làm văn – Luyện tập làm báo cáo thống kê trang...

Tập làm văn – Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 30 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập...

Tập làm văn – Luyện tập làm báo cáo thống kê. 1. Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau . Tập làm văn – Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 30 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tập làm văn – Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tập làm văn – Luyện tập làm báo cáo thống kê

1. Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau :

a) Số điểm dưới 5 :

b) Số điểm từ 5 đến 6 :

c) Số điểm từ 7 đến 8 :

d) Số điểm từ 9 đến 10: 

2. Thống kê kết quả học tập trong tháng của mỗi bạn trong tổ và cả tổ em theo mẫu sau :

Số thứ tự

(1)

Họ và tên

(2)

Điểm dưới 5

(3)

Điểm 5-6

(4)

Điểm 7-8

(5)

Điểm 9- 10

(6)

M : 1

Vũ Thanh An

0

1

5

2

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

Tổng cộng

  ……..

  ……..

  ……..

  ……..

1. 

a) Số điểm dưới 5 : 0

b) Số điểm từ 5 đến 6 : 0

c) Số điểm từ 7 đến 8 : 6

d) Số điểm từ 9 đến 10 : 10

2. 

Số thứ tự

(1)

Họ và tên

(2)

Quảng cáo

Điểm dưới 5

(3)

Điểm 5-6

(4)

Điểm 7-8

(4)

Điểm 9-10

(5)

M: 1

Vũ Thanh An

0

1

5

2

2

Trần Huy Tông

0

0

5

6

3

Trịnh Văn Khoa

0

1

6

9

4

Hoàng Tùng

0

2

6

8

5

Nguyễn Đỗ Bảo

0

1

6

9

6

Nguyễn Thái Hòa

0

0

5

11

7

Nguyễn Bá Hòa

0

0

4

12

8

Lê Khánh Toàn

0

0

4

12

9

Nguyễn An Nhơn

0

0

6

10

 

Tổng cộng

0

5

47

79