Luyện tập

Bài 2 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Dùng ba chữ số 5, 0, 6 hãy ghép thành các...
Bài tập - Chủ đề 7 : Tính chất chia hết - Bài 2 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...
Bài 8 trang 13 Toán 6 tập 1 cánh Diều: Cô Ngọc cần mua một chiếc phích nước. Giá chiếc phích nước mà cô...
Giải bài 8 trang 13 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều - Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên Câu hỏi: Cô Ngọc...
Để xác định thời gian vận động viên chạy 800m ta nên dùng loại đồng hồ nào? Vì sao?
Hướng dẫn trả lời câu 3 trang 28 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 6: Đo thời gian Câu...
Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại đó chất chuyển từ thể lỏng sang thể răn .Nhiệt độ đông...
Giải bài 7.4 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 28: Số thập phân Nhiệt độ...
Gọi tên các loài động vật trong hình 22.5 và nêu vai trò của các động vật trong đó
Trả lời câu hỏi Ngành thân mềm trang 123 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều - Bài 22: Đa dạng động vật...