Test Yourself 4 – trang 48 Sách Bài Tập (SBT) Anh 6 mới: Tổng hợp bài tập Test Yourself...
1 Find the word which has a different sound in the underlined part. (1.0 p)...
Reading – trang 43 Unit 12 SBT tiếng Anh lớp 6 mới: Tổng hợp bài tập Reading unit 12...
1 Read the conversation between an interviewer and Dr Brown, a robot expert. Tick (✓) which sentences are true and (x) which sentences are false....
Writing – trang 46 Unit 12 Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 mới: Tổng hợp bài tập Writing...
1 Look at these ideas about the year 2030. Write the sentences you think are true....
Writing – trang 38 Unit 11 SBT tiếng Anh lớp 6 mới: Tổng hợp bài tập Writing unit 11...
1 Make sentences using the words and phrases below to help you...
Phonetics – trang 40 Unit 12 Sách Bài Tập (SBT) Anh 6 mới: Tổng hợp bài tập Phonetics unit...
1 Find the word having a different sound in the underlined part. Say them aloud....
Reading – trang 36 Unit 11 Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 mới: Tổng hợp bài tập Reading...
1 Choose the correct word marked A, B, or C to fill each blank in the following passage. ...
Speaking – trang 35 Unit 11 Sách Bài Tập (SBT) tiếng Anh lớp 6 mới: Tổng hợp bài tập...
1 Choose a-e to complete the following conversation between a sister (Ly) and her younger brother (Vinh). Practise the conversation....

Luyện tập

Bài 1,2,3 trang 139 SGK Sinh 6: Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
Bài 1,2,3 trang 139 SGK Sinh 6: Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm. Câu 1. Đặc điểm chủ yếu...
Tả cây xoài, Trong vườn nhà em trồng rất nhiều cây ăn quả. Nhưng em thích nhất là cây xoài được trồng ở mé...
Văn miêu tả lớp 6 - Tả cây xoài. Trong vườn nhà em trồng rất nhiều cây ăn quả. Nhưng em thích nhất là...
Bài 3 trang 104 – Sách giáo khoa môn Toán 6 tập 1, Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:v
Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:v. Bài 3 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1 - Điểm....