Trang chủ Lớp 6 SBT Tiếng Anh lớp 6 mới Phonetics trang 40 Unit 12 Sách Bài Tập (SBT) Anh 6 mới:...

Phonetics trang 40 Unit 12 Sách Bài Tập (SBT) Anh 6 mới: Tổng hợp bài tập Phonetics unit 12 có đáp án và lời...

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 12 có đáp án và lời giải chi tiết. Phonetics – trang 40 Unit 12 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 6 mới – Unit 12. Robots – Người máy

Advertisements (Quảng cáo)

PHONETICS

1 Find the word having a different sound in the underlined part. Say them aloud.

[ Tìm từ có phần được gạch chân khác vớ các từ còn lại. Đọc chúng to lên]

Đáp án:

1. D              2. C              3. B           4. A            5. A

2 Give the names of the following, then read the words aloud (the first letter of each word is given)

[ Đặt tên cho các đồ vật sau, sau đó đọc các từ to lên ( ký tự đầu tiên của mỗi từ đã được cho)]

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án:

1. couch ( ghế bành/ ghế dài)

2. toys ( đồ chơi)

3. cow ( bò cái)

4. coins ( đồng tiền xu)

5. mouse ( con chuột)