Trang chủ Lớp 6 SBT Tiếng Anh lớp 6 mới Phonetics trang 40 Unit 6 Sách Bài Tập (SBT) Anh 6 mới:...

Phonetics trang 40 Unit 6 Sách Bài Tập (SBT) Anh 6 mới: Tổng hợp bài tập Phonetics unit 6 có đáp án và lời giải...

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 6 có đáp án và lời giải chi tiết.. Phonetics – trang 40 Unit 6 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 6 mới – Unit 6. Out Tet Holiday – Tết Nguyên Đán của chúng ta

PHONETICS

1      Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud.

[ Tìm từ có âm khác ở phần được gạch chân. Đọc các từ to lên]

Quảng cáo

Đáp án:

1. C          2. D              3. B            4. A         5. D

2 Practise saying the following sentences with a focus on the underlined words.

[ Thực hành đọc các câu sau chú ý các từ được gạch chân]