Trang chủ Lớp 6 Tiếng Anh lớp 6 Mới Skills (Kỹ năng) trang 69 Review 4 (Units 10 – 11 –...

Skills (Kỹ năng) trang 69 Review 4 (Units 10 – 11 – 12) SGK tiếng anh 6 mới, Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập phần Skills (Kỹ...

Review 4 (Units 10 – 11 – 12) – Skills (Kỹ năng) – trang 69 Review 4 (Units 10 – 11 – 12) SGK tiếng anh 6 mới. Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập phần Skills (Kỹ năng) – trang 69 Review 4 (Units 10 – 11 – 12) SGK tiếng anh 6 mới

Advertisements (Quảng cáo)

1    Read the advertisement and choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps.

OUR KITTY 2012 MAKES YOUR LIFE EASIER!

This new home robot has three programmes:

it can (1)_______ the house, it can clean the

floor and it can interact (2)______ people. Kitty

2012 is fast and intelligent. When we’re away,

it can listen for certain noises and (3)________

signals to our mobile phone if there’s trouble

or danger. It can move (4)________ the house

and climb steps to find dirty places and clean them. It has cameras in its eyes so it can watch people and react to them.

1.

A. guard

B. wake

C. look

D. prevent

2.

A. to

B. with

C. on

D. at

3.

A. bring

B. pass

C. send

D. take

4.

A. away

B. above

C. for

D. around

Hướng dẫn:

Đọc bài quảng cáo và chọn ra câu trả lời đúng trong A, B, c hoặc D cho mỗi khoảng trống.

(1) A. guard              (2) B. with (3) c. send (4) D. around

Người máy Kitty 2012 của chúng tôi làm cho cuộc sống của chúng tôi dễ làng hơn!

Người máy gia đình mới này có 3 chương trình: Nó có thể canh gác nhà cửa, nó có thể lau chùi sàn nhà và nó có thể tương tác với con người. Kitty 2012 nhanh nhẹn và thông minh. Khi chúng tôi đi xa, nó có thể nghe được vài âm thanh và gửi đi những tín hiệu đến điện thoại di động của chúng tôi nếu có vấn đề hoặc nguy hiểm. Nó có thể di chuyển quanh nhà và leo lên tìm những nơi dơ bẩn và lau chúng. Nó có máy quay phim trong con mắt vì ihế nó có thể quan sát con người và phản ứng với chúng.

2   Read the text and choose the correct answer A, B, or C for each of the gaps.

WHAT WILL OUR HOUSES IN THE FUTURE BE LIKE?

Scientists predict the places and the ways we live will change a lot in the future.

Our houses in the future will be more eco-friendly. We won’t use electricity in our houses. We will use wind energy or solar energy instead.

We will be able to control our future houses with our voices. Doors and windows will open and lights will go on when we ask them to. It will make our lives easier and more comfortable.

In the future, there will be underwater or underground cities. There will be cities in the air and on other planets too. We’ll have to build cities there because there will be so many people and not enough land to build houses or buildings on.

1. The scientists predict where and how we live in the future .

A. will change a lot

B. will not change much

C. will change only a little

2. According to the text, which of the following is NOT true about our future houses?

A. They will be more eco-friendly.

B. They will use electricity.

C. They will use wind energy.

3. We will be able to control our future houses

A. with our voices

B. by clapping our hands

C. with a mobile phone

4. Why will we have to build cities in the air, on other planets, and underground?

A. Because we won’t have enough land to build houses on.

B. Because living there will be more comfortable.

C. Because life on the Earth will become boring.

Hướng dẫn:

Đọc bài đọc và chọn ra câu trả lời chính xác A, B hoặc c cho mỗi khoảng trông.

Nhà của chúng ta như thế nào trong tương lai?

Các nhà khoa học dự đoán nơi và cách chúng ta sống sẽ thay đổi nhiều trong tương lai.

Nhà chúng ta trong tương lai sẽ thân thiện với môi trường hơn. Chúng ta sẽ không sử dụng điện trong nhà. Thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng năng lượng gió hoặc năng lượng Mặt trời.

Chúng ta sẽ có thể điều khiển nhà tương lai của chúng ta bằng giọng nói. Cửa và cửa sổ sẽ mở và đèn sẽ bật sáng khi chúng ta bảo chúng. Nó sẽ làm cho cuộc sông của chúng ta dễ dàng hơn và thoải mái hơn.

Trong tương lai, sẽ có nhiều thành phố dưới nước và dưới mặt đất. Sẽ có những thành phô” trong không trung và trên những hành tinh khác Chúng ta sẽ phải xây dựng những thành phô” ở đó bởi vì sẽ không có nhiều người hoặc không đủ đất để xây nhà hoặc tòa nhà trên đó.

1. A     2. B    3. A    4. A

Các nhà khoa học dự đoán nơi và cách chúng ta sống sẽ thay đổi rất nhiều.
Theo như đoạn văn, câu nào không đúng về nhà trong tương lai?
Chúng ta sẽ có thể điều khiển nhà tương lai của chúng ta bằng giọng nói.
Tại sao chúng ta phải xây dựng những thành phố trong không trung, trên những hành tinh khác, và dưới đất?

3  Work in pairs. You are going to design your future houses. Discuss the questions below.

Where will your house be located?
 What type of house will it be?
How big will it be?
What will there be in front and behind it?
What will it have? (example: helicopter, swimming pool, zoo, gym…)

Hướng dẫn:

Làm việc theo cặp. Em sẽ thiết kế nhà tương lai của em. Thảo ỉuận những câu hỏi bên dưới.

–   Nhà bạn sẽ nằm ở đâu?

–  Nhà bạn sẽ là loại gì?

–  Nó to như thế nào?

–   Sẽ có gì phía trước và sau nó?

–   Nó sẽ có gì? (Ví dụ: trực thăng, hồ bơi, sở thú, phòng tập…)

4 Work in groups. Take turns describing your future house and try to persuade your group members to live in it. Who has the best future house in your group?

My future fiome is…

Hướng dẫn:

Làm việc theo nhóm. Lần lượt miêu tả nhà tương lai của em và cố gắng thuyết phục các thành viên trong nhòm sông trong đó. Ai có nhà tương lai đẹp nhất trong nhóm?

5 Listen and tick (√)  what people from the Youth Eco-Parliament advise us to do for our environment.

Click tại đây để nghe:

Recycle more rubbish (for example, glass, paper and plastic,..)
Give your old clothes to charity instead of throwing them away.   
Pick up rubbish in parks or in the street.
Grow your own vegetables.
Save energy-turn off lights and TVs when you’re not using them.       
Use reusable bags instead of plastic bags.

Hướng dẫn:

Nghe và chọn những gì mà người trong nhóm Nghị Viện sinh thái Thanh niên khuyên chúng ta làm cho môi trường.

 Tái chế nhiều rác hơn (ví dụ: ly, giấy, nhựa..)
Mang quần áo cũ đi từ thiện thay vì ném chúng đi.
Nhặt rác trong công viên hoặc trên đường
Trồng rau riêng của bạn.
Tiết kiệm năng lượng – tắt đèn và ti vi khi bạn không sử dụng chúng
Sử dụng túi tái sử dụng thay cho túi nhựa

Tape script:

In 2004, 120 young people from ten European countries met in Berlin at the first Youth Eco-Parliament. They gave ideas for improving the environment around us. Here are some of the things they advised us to do:

–   recycle more rubbish (for example, glass, paper and plastic)

–   pick up rubbish in parks or in the street

–   save energy – turn off light and TVs when you’re not using them

–   use reuseable bags instead of plastic bags

6     Write about what you think we should do to improve the environment. Use the ideas from 5  or your own ideas.

I think we can do many things to improve the environment around us. Firstly,__________

Hướng dẫn:

Viết về những điều em nghĩ là chúng ta nên làm để cải thiện môi trường, sử dụng ý kiến từ phần 5 hoặc ý kiến riêng của em.

I    think we can do many things to improve the environment around us. Firstly, we should turn off light when we go out. Secondly, we should turn off tap when we brush teeth and wash dishes. Finally, we should recycle many things (plastic bottle, paper…).

Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm nhiều điều để cải thiện môi trường quanh chúng ta. Đầu tiền, chúng ta nên tắt đèn khi đi ra ngoài. Thứ hai là, chúng ta nên tắt vòi nước khi đánh răng hoặc rửa chén. Cuối cùng, chúng ta nên tái chế nhiều thứ (chai nhựa, giấy…).