Trả lời gợi ý Bài 18 trang 60 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị...
a)     Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào ?
Giải bài tập Bài 18 trang 62 SGK GDCD lớp 7: Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn)
a)Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) của em.

Quảng cáo
Giải bài tập Bài 14 trang 46 GDCD lớp 7: Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
a)Trong Các biện pháp dưới đây, theo em, biện pháp nào góp phần bảo vệ mồi trường ?
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 48 GDCD lớp 7: Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
a)  Em hãy nhận xét đặc điểm và phân loại những bức ảnh trên.

Luyện tập

Bài 10 trang 31 Sách bài tập GDCD 7: Hằng là người kiêu căng và thiếu lòng khoan dung nên đã không nhìn thấy...
Hằng là người kiêu căng và thiếu lòng khoan dung nên đã không nhìn thấy ưu điểm của người khác.. Bài 10 trang 31...
Bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 trang 105 SBT Sinh 7: Bài 1. Hãy nêu đặc điểm đòi sống và sinh sản của
Bài 1. Hãy nêu đặc điểm đòi sống và sinh sản của thỏ.. Bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 trang 105 SBT Sinh học 7 - A-BÀI TẬP...
A. Phonetics trang 36 – Unit 5 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Find the word having different sound in the
Find the word having different sound in the underlined part. Say them aloud. Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại. Đọc...