Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và...
Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và phát triển xã mình?
Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó có lợi gì cho giáo...
Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó có lợi gì cho giáo dân ?
Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan trọng như thế nào đối với đồng bào Tây Nguyên ? Cồng chiêng Tây Nguyên có nguồn...
Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan trọng như thế nào đối với đồng bào Tây Nguyên ?
Câu chuyện trên cho thấy những ai là người có ý thức bảo vệ môi trường ? Ý thức ấy được thể hiện như...
Câu chuyện trên cho thấy những ai là người có ý thức bảo vệ môi trường ? Ý thức ấy được thể hiện như thế nào ?

Quảng cáo

Luyện tập

Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần
Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần: CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII - XIV). Về...
Câu 60 trang 80 Sách bài tập Toán 7 tập 1: Trong các điểm A, B, C, D, E có những điểm nào thuộc...
Trong các điểm A, B, C, D, E có những điểm nào thuộc đồ thị của hàm số sau.. Câu 60 trang 80 Sách...
Cảm nhận về bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến: Bài thơ này viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật,...
Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến - Cảm nhận về bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến.. Bài thơ này...