Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và...
Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và phát triển xã mình?
Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó có lợi gì cho giáo...
Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó có lợi gì cho giáo dân ?
Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan trọng như thế nào đối với đồng bào Tây Nguyên ? Cồng chiêng Tây Nguyên có nguồn...
Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan trọng như thế nào đối với đồng bào Tây Nguyên ?
Câu chuyện trên cho thấy những ai là người có ý thức bảo vệ môi trường ? Ý thức ấy được thể hiện như...
Câu chuyện trên cho thấy những ai là người có ý thức bảo vệ môi trường ? Ý thức ấy được thể hiện như thế nào ?
Quảng cáo


Luyện tập

Câu 3 trang 104 SBT Địa 7: Quan sát hình 47.2-Biểu đồ nhiệt độ của hai địa điểm ở châu Nam Cực,
Quan sát hình 47.2-Biểu đồ nhiệt độ của hai địa điểm ở châu Nam Cực, tr.141 SGK, nêu nhận xét về chế độ...
Bài 7.10 trang 20 SBT Lý 7: Dựa vào thí nghiệm ở hình 5.3, hãy đề xuất một phương án thí nghiệm
Dựa vào thí nghiệm ở hình 5.3 SGK, hãy đề xuất một phương án thí nghiệm để kiểm tra xem ảnh của một vật...
Bài 2 trang 18 sgk sách Địa 7, Bài 2. Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì ?
Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm - Bài 2 trang 18 sgk địa lí 7. Bài 2. Môi trường xích đạo ẩm có...