Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và...
Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và phát triển xã mình?
Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó có lợi gì cho giáo...
Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó có lợi gì cho giáo dân ?
Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan trọng như thế nào đối với đồng bào Tây Nguyên ? Cồng chiêng Tây Nguyên có nguồn...
Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan trọng như thế nào đối với đồng bào Tây Nguyên ?
Câu chuyện trên cho thấy những ai là người có ý thức bảo vệ môi trường ? Ý thức ấy được thể hiện như...
Câu chuyện trên cho thấy những ai là người có ý thức bảo vệ môi trường ? Ý thức ấy được thể hiện như thế nào ?

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 38 trang 73 sgk Toán lớp 7- tập 2, Cho hình bên
Cho hình bên. Bài 38 trang 73 sgk toán lớp 7- tập 2 - Tính chất ba đường phân giác của tam giác ...
Thảo luận, nêu những đặc điểm chung của lớp chim Sinh học 7
Thảo luận, nêu những đặc điểm chung của lớp chim. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim. Môi trường sống: Cạn,...
Bài tập 2 trang 33 VBT sử 7: Hãy điền vào cột bên trái nguồn gốc cấu thành các tầng lớp xã hội thời...
Bài tập 2 trang 33 vở bài tập lịch sử 7. Nông dân tự do. Bài 12: Đời sống kinh tế - văn hóa...