Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và...
Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và phát triển xã mình?
Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó có lợi gì cho giáo...
Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó có lợi gì cho giáo dân ?
Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan trọng như thế nào đối với đồng bào Tây Nguyên ? Cồng chiêng Tây Nguyên có nguồn...
Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan trọng như thế nào đối với đồng bào Tây Nguyên ?
Câu chuyện trên cho thấy những ai là người có ý thức bảo vệ môi trường ? Ý thức ấy được thể hiện như...
Câu chuyện trên cho thấy những ai là người có ý thức bảo vệ môi trường ? Ý thức ấy được thể hiện như thế nào ?
Quảng cáo


Luyện tập

Bài 20.12 trang 46 SBT Lý 7: Vật nào dưới đây không cho dòng điện đi qua?
Vật nào dưới đây không cho dòng điện đi qua?. Bài 20.12 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7 - Bài 20:...
Bài tập 1 trang 52 SBT Lịch Sử 7: Chu Văn An đã dâng sớ lên vua Trần đòi chém 7 nịnh thần, nhưng...
Chu Văn An đã dâng sớ lên vua Trần đòi chém 7 nịnh thần, nhưng Dụ Tông không nghe. Ông đã xin từ quan...
Bài 28.9 trang 74 Sách bài tập Lý 7: Có hai bóng đèn Đ1 và Đ2 giống nhau cùng ghi 3V được mắc song...
Có hai bóng đèn Đ1 và Đ2 giống nhau cùng ghi 3V được mắc song song vào mạch với nguồn điện gồm 2 pin...