Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và...
Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và phát triển xã mình?
Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó có lợi gì cho giáo...
Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó có lợi gì cho giáo dân ?
Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan trọng như thế nào đối với đồng bào Tây Nguyên ? Cồng chiêng Tây Nguyên có nguồn...
Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan trọng như thế nào đối với đồng bào Tây Nguyên ?
Câu chuyện trên cho thấy những ai là người có ý thức bảo vệ môi trường ? Ý thức ấy được thể hiện như...
Câu chuyện trên cho thấy những ai là người có ý thức bảo vệ môi trường ? Ý thức ấy được thể hiện như thế nào ?

Quảng cáo

Luyện tập

Em hãy cho biết nguồn gốc của thức ăn vật nuôi
Bài 37. Thức ăn vật nuôi - Câu 1 trang 101 SGK Công Nghệ 7. Em hãy cho biết nguồn gốc của thức ăn...
Communication trang 21 Unit 8 Anh 7 mới tập 2, Các em nhìn vào tranh và đọc bài đàm thoại giữa hai bạn Nick...
Unit 8: Films - Phim ảnh - Communication trang 21 Unit 8 Tiếng Anh 7 mới tập 2. Các em nhìn vào tranh và...
Bài 53 trang 102 – Sách giáo khoa Toán 7 tập 1, Bài 53. Cho định lí: ” Nếu hai đường thẳng xx', yy'...
Bài 53. Cho định lí: " Nếu hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O góc xOy vuông thì các góc yOx', x'Oy',...