Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và...
Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và phát triển xã mình?
Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó có lợi gì cho giáo...
Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó có lợi gì cho giáo dân ?
Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan trọng như thế nào đối với đồng bào Tây Nguyên ? Cồng chiêng Tây Nguyên có nguồn...
Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan trọng như thế nào đối với đồng bào Tây Nguyên ?
Câu chuyện trên cho thấy những ai là người có ý thức bảo vệ môi trường ? Ý thức ấy được thể hiện như...
Câu chuyện trên cho thấy những ai là người có ý thức bảo vệ môi trường ? Ý thức ấy được thể hiện như thế nào ?

Quảng cáo

Luyện tập

Hoạt động 2 trang 59 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Điền vào ô trống thích hợp
1. Đơn thức - Hoạt động 2 trang 59 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2. Giải bài tập Điền vào...
Câu 91 trang 150 SBT Toán 7 tập 1: Hãy chọn ra các bộ ba có thể là độ dài ba cạnh của một...
Hãy chọn ra các bộ ba có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông. Câu 91 trang 150 Sách Bài...
Tinh đoàn kết đó đã đem lại kết quả gì ? Tinh đoàn kết gắn bó giữa người dân hai địa phương đã góp...
Tinh đoàn kết gắn bó giữa người dân hai địa phương đã góp phần xây dựng cuộc sống mới ở bản làng này, đẩy...