Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế...
Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân xã Thạch Trung đã thực hiện những nhiệm vụ thế nào để xây dựng và phát triển xã mình?
Chính phủ đã thực hiện nhiệm vụ gì qua thông tin trên đây ? Báo cáo của chính phủ...
Chính phủ đã thực hiện nhiệm vụ gì qua thông tin trên đây ?
Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó...
Nhân dân thôn Văn Tứ Tây đã thực hiện quyền tự do tôn giáo như thế nào? Điều đó có lợi gì cho giáo dân ?
Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan trọng như thế nào đối với đồng bào Tây Nguyên ? Cồng...
Cồng chiêng Tây Nguyên có tầm quan trọng như thế nào đối với đồng bào Tây Nguyên ?
Câu chuyện trên cho thấy những ai là người có ý thức bảo vệ môi trường ? Ý thức...
Câu chuyện trên cho thấy những ai là người có ý thức bảo vệ môi trường ? Ý thức ấy được thể hiện như thế nào ?
Nếu ở trong lớp học trên, em sẽ chọn đề kiểm tra nào? Vì sao ? “Có những việc...
Nếu ở trong lớp học trên, em sẽ chọn đề kiểm tra nào? Vì sao ?

Luyện tập

Bài tập 24 trang 97 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Cho tam giác ABC cân tại A, lấy điểm D...
Bài tập - Chủ đề 5 : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác - Bài tập 24 trang 97 Tài liệu...
Suggestions – Lời đề nghị, 1. Muổn đề nghị (ai) làm việc gì ta có thể dùng các cấu trúc câu:
UNIT 6: AFTER SCHOOL - SAU GIỜ HỌC - Suggestions - Lời đề nghị. 1. Muổn đề nghị (ai) làm việc gì ta có...
Câu 4 trang 72 bài tập SBT Địa 7: Dựa vào sơ đồ dưới đây
Dựa vào sơ đồ dưới đây . Câu 4 trang 72 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Bài 31: Kinh tế...