SBT Tiếng Anh lớp 7 mới

Trang chủ Lớp 7 SBT Tiếng Anh lớp 7 mới
B. Vocabulary & Grammar – trang 37 – Unit 11 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới: Match the means of transport with
1. Match the means of transport with their descriptions.Nối tên phương tiện với mô tả của nó.
Test Yourself 3 – Kiểm tra cá nhân 3: Find the word with a different sound in the underlined part in each line. Tìm từ
1. Find the word with a different sound in the underlined part in each line. (1 p)Tìm từ có cách phát âm khác trong các từ sau.
D. Reading trang 34 – Unit 10 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới: Read the passage and choose the best answer...
In Britain, the climate is not very good. There are very few hot days and it rains a lot. Because of this, people spend a lot of time at home. Generally, British homes have a lot

Quảng cáo
D. Reading trang 22 – Unit 9 – Sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 7 mới:Choose the correct word marked A,B,C,or D to
Easter is an important Christian festival and holiday. It is (1)______to celebrate the resurrection of Jesus Christ. Easter is not a fixed holiday. Its (2)____varies between 22
C. Speaking trang 21 – Unit 9 – Sách BT tiếng anh 7 mới:Choose a-f to complete the following
1.Choose a-f to complete the following conservation. Then practice it with a friend.

Luyện tập

Soạn bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt – Ngữ văn lớp 7
- Soạn bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt. I. VỀ TÁC GIẢ Đặng Thai Mai (1902-1984) là một nhà văn, đồng thời...
Bài 5 trang 171 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Cho tam giác ABC cân tại A có
Luyện tập - Chủ đề 4: Tam giác cân. Định lý Pythagore - Bài 5 trang 171 Tài liệu dạy – học Toán...
Bài 1, 2, 3 trang 49 sinh học 7: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp
Bài 1, 2, 3 trang 49 sgk sinh học 7: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp. Câu...