Trang chủ Lớp 7 Tiếng Anh lớp 7 Mới Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 9 Anh 7 mới, Tổng...

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 9 Anh 7 mới, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 7 mới unit 9...

Unit 9: Festivals Around The World – Những lễ hội trên thế giới – Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 9 Tiếng Anh 7 mới. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 7 mới unit 9

UNIT 9. FESTIVALS AROUND THE WORLD

Các lễ hội trên Thế giới

1. festival (n) /’festɪvl/: lễ hội

2. fascinating (adj) /’fæsɪneɪtɪŋ/: thú vị, hấp dẫn

3. religious (adj) /rɪˈlɪdʒəs/: thuộc về tôn giáo

4. celebrate (v) /’selɪbreɪt/: tổ chức lễ

Quảng cáo

5. camp (n,v) /Kæmp/: trại,cắm trại

6. thanksgiving (n) /’θæŋksgɪvɪŋ/: lễ tạ ơn

7. stuffing (n) /’stʌfɪŋ/: nhân nhồi (vào gà)

8. feast (n) /fi:st/: bữa tiệc

9. turkey (n) /’tə:ki/: gà tây

10. gravy (n) /’ɡreɪvi/: nước xốt

11. cranberry (n) /’kranb(ə)ri/: quả nam việt quất

12. seasonal (adj) /’si:zənl/: thuộc về mùa

13. steep (adj) /sti:p/: dốc