Trang chủ Lớp 8 Hóa lớp 8 Báo cáo bài thực hành 2, Mô tả những gì quan sát...

Báo cáo bài thực hành 2, Mô tả những gì quan sát được ở mỗi thí nghiệm và giải thích...

Bài 7. Bài thực hành 2 – Báo cáo bài thực hành 2. Mô tả những gì quan sát được ở mỗi thí nghiệm và giải thích…

Mô tả những gì quan sát được ở mỗi thí nghiệm và giải thích.

1. Thí nghiệm 1:

– Hiện tượng: Sau một thời gian thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh.

– Giải thích: Do khí amoniac từ bông đã di chuyển theo các phân tử không khí trong bình, tới giấy quỳ thì làm giấy quỳ hoá xanh.

Quảng cáo

2. Thí nghiệm 2:

– Hiện tượng:

• Ở cốc 1, sau khi khuấy thì cốc nước có màu tím.

• Ở cốc 2, chỉ có những chỗ có thuốc tím thì có màu tím, nhưng để lâu thì hết cốc nước sẽ có màu tím.

– Giải thích:

• Ở cốc 1 là do khi khuấy thì các phân tử nước chuyển động mang theo các phân tử thuốc tím làm cốc có màu tím.

• Ở cốc 2 là do khi để yên thì các phân tử nước chuyển động chậm nên phải chờ lâu nên cốc nước mới có màu tím.

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9