Trang chủ Lớp 8 Lịch sử lớp 8 Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp...

Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày 4-9-1870 như thế nào?...

Bài 5. Công xã Pa- ri 1871 – Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày 4-9-1870 như thế nào?.

* Thái độ của “Chính phủ vệ quốc”:

Quảng cáo

– Khi quân Phổ tiến sâu vào đất Pháp, vội vã xin đình chiến.

– Đàn áp phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân.

* Thái độ của nhân dân:

– Nhân dân kiên quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Quảng cáo