Trang chủ Lớp 8 Lịch sử lớp 8 Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787...

Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ?...

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ?

Quyền dân chủ bị hạn chế:

Quảng cáo

– Chỉ những người da trắng có tài sản, đóng thuế theo quy định mới có quyền ứng cử, bầu cử.

– Phụ nữ không có quyền bầu cử.

– Những người nô lệ da đen và người In-đi-an không có quyền chính trị.

Quảng cáo