Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao...
Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao ?
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ? Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng...
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ?
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công...
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công dân ? Vì sao ?

Quảng cáo
Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập điện ? Chủ quan, bảo...
Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập điện ?

Luyện tập

Bài tập 26 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho hình thang cân ABCD có diện tích 50 cm2...
Bài tập - Chủ đề 4 : Diện tích đa giác - Bài tập 26 trang 170 Tài liệu dạy – học Toán 8...
Câu 39 trang 55 Sách bài tập Toán 8 tập 2: Viết tập nghiệm của bất phương trình sau bằng kí hiệu tập hợp...
Viết tập nghiệm của bất phương trình sau bằng kí hiệu tập hợp và biểu diễn tập nghiệm đó trên trục số. Câu 39...
Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 – 1925) ở Liên Xô, Sau khi chiến thắng ngoại xâm...
Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) - Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục...
Bài 27.1 Trang 37 SBT Hóa 8: Cho các phản ứng sau:
Cho các phản ứng sau. Bài 27.1 Trang 37 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Bài 27: Điều chế oxi- phản ứng...
Câu 49 trang 37 SBT Toán 8 tập 1: Tìm một phân thức (một biến) mà giá trị của nó được xác định với...
Tìm một phân thức (một biến) mà giá trị của nó được xác định với mọi giá trị của biến khác các số nguyên...