Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 4 trang 95 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 4 trang 95 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Pha chế 50 ml dung dịch NaCl có nồng độ 0,1M từ dung dịch NaCl 0,2M....

Hoạt động 4 trang 95 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. \(\eqalign{  & {n_{NaCl}} = {{50.0,1} \over {1000}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= {{{V_{{\rm{dd}}}}.0,2} \over {1000}}  \cr  &  \Rightarrow {V_{{\rm{dd}}}} = 25(ml) \cr} \). Bài 45. Bài thực hành 7: Pha chế dung dịch theo nồng độ

Pha chế 50 ml dung dịch NaCl có nồng độ 0,1M từ dung dịch NaCl 0,2M.

Phần tính toán

Phần thực hành

Vì số mol chất tan ( NaCl) không đổi

Quảng cáo

Ta có:

\(\eqalign{  & {n_{NaCl}} = {{50.0,1} \over {1000}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= {{{V_{{\rm{dd}}}}.0,2} \over {1000}}  \cr  &  \Rightarrow {V_{{\rm{dd}}}} = 25(ml) \cr} \)

Thể tích nước cần thêm vào
\(50 – 25 = 25 ( ml)\)

Đong 25 ml dung dịch NaCl 0,2M ( trong hoạt động 2) cho vào cốc chia độ. Thêm nước vào cốc cho đến vạch 50 ml. khuấy đều ta được 50ml dung dịch NaCl 0,1M.

Học sinh trình bày kết quả thí nghiệm.

Tường trình: Đã pha được 50ml dung dịch NaCl 0,1M dung dịch muối ăn thu được không màu