Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9 Dân cư và lao động – Gia tăng dân số – Số...

Dân cư và lao động – Gia tăng dân số – Số dân Địa lí tỉnh thành phố (Tiếp theo)...

Địa lí tỉnh thành phố (Tiếp theo) – Dân cư và lao động. Gia tăng dân số- Số dân.- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm.

Advertisements (Quảng cáo)

1. Gia tăng dân số của địa phương

– Số dân.

– Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số qua các năm.

– Gia tăng cơ giới.

– Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới biến động dân số.

– Tác động của gia tăng dân số tới đời sống và sản xuất.

2. Kết câu dân số địa phương

– Đặc điểm kết cấu dân số : kết cấu dân số theo giới tính, kết cấu dân số theo độ tuổi, kết cấu dân số theo lao động, kết cấu dân tộc.

– Ảnh hưởng của kết cấu dân số tới phát triển kinh tế – xã hội.

3. Phân bố dân cư

Advertisements (Quảng cáo)

– Mật độ dân số

– Phân bố dân cư. Những biến động trong phân bố dân cư.

– Các loại hình cư trú chính.

4. Tình hình phát triển văn hoá, giáo dục, y tế

– Các loại hình văn hoá dân gian. Các hoạt động văn hoá truyền thống…

– Tình hình phát triển giáo dục : số trường, lớp, học sinh… qua các năm ; chất lượng giáo dục..

– Tình hình phát triển y tế : số bệnh viện, bệnh xá, cán bộ y tế… qua các năm ; hoạt động y tế của tỉnh (thành phố)…