Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9 Địa lí tỉnh thành phố (Tiếp theo): Kinh tế – Các ngành...

Địa lí tỉnh thành phố (Tiếp theo): Kinh tế – Các ngành kinh tế...

Địa lí tỉnh thành phố (Tiếp theo) trang 149 sgk – Kinh tế (tiếp theo). 2. Các ngành kinh tế Công nghiệp (kể cả tiểu, thủ công nghiệp)- Vị trí của ngành công nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố).

Advertisements (Quảng cáo)

2. Các ngành kinh tế

a) Công nghiệp (kể cả tiểu, thủ công nghiệp)

– Vị trí của ngành công nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố).

– Cơ cấu ngành công nghiệp :

+ Cơ cấu theo hình thức sở hữu.

+ Cơ cấu theo ngành (chú ý tới các ngành công nghiệp then chốt).

– Phân bố công nghiệp (chú ý tới các khu công nghiệp tập trung).

– Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu.

– Phương hướng phát triển công nghiệp.

b) Nông nghiệp (gồm lâm nghiệp và ngư nghiệp)

– Vị trí của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố).

– Cơ cấu ngành nông nghiệp.

+ Ngành trồng trọt

Tỉ trọng của ngành trồng trọt trong cơ cấu ngành nông nghiệp.

Phát triển và phân bố của các loại cây trồng chính.

+ Ngành chăn nuôi

Phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi.

+ Ngành thuỷ sản

Đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản (sản phẩm, phân bố…).

+ Ngành lâm nghiệp Khai thác lâm sản.

Bảo vệ rừng và trồng rừng.

– Phương hướng phát triển nông nghiệp.

c) Dịch vụ

– Vị trí của dịch vụ trong nền kinh tế của tỉnh (thành phố).

– Giao thông vận tải: Các loại hình vận tải. Các tuyến đường giao thông chính. Phát triển giao thông vận tải.

– Bưu chính viễn thông.

– Thương mại: Nội thương. Hoạt động xuất – nhập khẩu.

– Du lịch : Các trung tâm du lịch. Sự phát triển của ngành du lịch.

– Hoạt động đầu tư của nước ngoài.

3. Sự phân hoá kinh tế theo lãnh thổ