Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí...

Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí trang 34 SGK Văn 9 – Ngữ văn lớp 9...

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí – Soạn bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí trang 34 SGK Văn 9. Phần 3 gồm đoạn 4: Xác định thái độ của mọi người đối với tri thức. Đó là kết câu 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài

1)  Văn bản trên bàn về vấn đề vai trò của tri thức trong đời sống

2) Văn bản trên có thể chia làm ba phần:

–       Phần 1 là đoạn đầu: Nêu vấn đề: Tri thức là sức mạnh.

–       Phần 2 gồm đoạn thứ hai và thứ ba: Đưa ra các dẫn chứng, chứng minh tri thức là sức mạnh trong lĩnh vực kĩ thuật trong cuộc cách mạng ở Việt Nam.

–       Phần 3 gồm đoạn 4: Xác định thái độ của mọi người đối với tri thức. Đó là kết câu 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài

Quảng cáo

3)  Các luận điểm trong bài đều đúng đắn, rõ ràng.

+ Tri thức là sức mạnh (Bê-cơn). Ai có tri thức người đó được sức mạnh (Lê-nin).

+ Tri thức đúng là sức mạnh (trong khoa học kĩ thuật.

+ Tri thức cùng là sức mạnh của cách mạng.

+ Tri thức có sức mạnh to lớn như thế nhưng đáng tiếc là còn không ít người chưa biết quý trọng tri thức.

4) Phép lập luận chủ yếu trong bài này là chứng minh.

5)  Bài nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lí khác với bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống là một đằng, từ sự việc hiện tượng đời sống mà nêu ra những vấn đề tư tưởng, còn một đằng dung giải thích chứng minh, làm sáng tỏ các tư tưởng, đạo lí quan :rọng đôi với đời sống con người.

Quảng cáo