Mới cập nhật

Bài 2. Hàm điều kiện IF trang 38, 39, 40 Tin học 9 Cánh diều: Khi có thêm cột Tặng quà vào ngay trước...
HS tự liên hệ bản thân và tìm hiểu thông tin sách báo, internet để hoàn thành bài tập. Hướng dẫn giải Câu...
Bài 1. Xác thực dữ liệu nhập vào bảng tính trang 35, 36, 37 Tin học 9 Cánh diều: Trong Hình 1, điểm ba...
HS tự liên hệ bản thân và tìm hiểu thông tin sách báo, internet để hoàn thành bài tập. Giải chi tiết Câu...
Bài 2. Sử dụng sơ đồ tư duy trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác trang 31, 32, 33 Tin học...
HS tự liên hệ bản thân và tìm hiểu thông tin sách báo, internet để hoàn thành bài tập. Lời giải bài tập,...
Bài 1. Sử dụng bài trình chiếu trong trao đổi thông tin trang 28, 29, 30 Tin học 9 Cánh diều: Theo em, sử...
HS tự liên hệ bản thân và tìm hiểu thông tin sách báo, internet để hoàn thành bài tập. Hướng dẫn giải Câu...
Bài 1. Phần mềm mô phỏng và ứng dụng trang 23, 24, 25 Tin học 9 Cánh diều: Em đã tìm được những phần...
HS tự liên hệ bản thân và tìm hiểu thông tin sách báo, internet để hoàn thành bài tập. Phân tích và lời...
Trong các câu sau, những câu nào đúng? Biểu thức <ĐK> trong hàm IF có thể ở dạng một phép so sánh Không thể...
HS liên hệ bản thân, tìm hiểu thực tế. Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi Kiểm tra trang 40 SGK Tin học...
Thêm cột Giảm giá ngay bên cột Thành tiền - Thực hiện điền giá trị cho cột giảm giá theo quy tắc
HS liên hệ bản thân, tìm hiểu thực tế. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi Luyện tập trang 40 SGK Tin học 9...
Từ bảng dữ liệu có cột Tặng quà tại cột I, em hãy thực hiện các yêu cầu sau: Tại ô I3 nhập công...
HS liên hệ bản thân, tìm hiểu thực tế. Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi Hoạt động trang 39 SGK Tin học...
Khi có thêm cột Tặng quà vào ngay trước cột Ghi chú trong bảng điểm của lớp em như Hình 1 của bài 1
HS tự liên hệ bản thân và tìm hiểu thông tin sách báo, internet để hoàn thành bài tập. Phân tích, đưa ra...
Trong các câu sau, những câu nào đúng? Trong hộp thoại Data Validation
HS liên hệ bản thân, tìm hiểu thực tế. Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi Kiểm tra trang 37 SGK Tin học...