Quảng cáo


Luyện tập

Thử tài bạn 2 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2: Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn...
1. Góc ở tâm – Số đo cung - Thử tài bạn 2 trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2....
Hoạt động 8 trang 88 Tài liệu dạy và học Toán 9 tập 2: Quan sát góc
4. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn - Hoạt động 8 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2....
Bài 3 trang 125 sgk Hóa 9, Bài 3. Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen
Benzen - Bài 3 trang 125 sgk hoá học 9. Bài 3. Cho benzen tác dụng với brom tạo ra brombenzen : ...
Bài 4 trang 100 sgk Toán 9 – tập 1, Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của mỗi điểm...
Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của mỗi điểm A(-1;-1), B(-1;-2). Bài 4 trang 100 sgk Toán 9 -...
Bài 26 trang 55 sgk Toán 9 tập 1, Cho hàm số bậc nhất y = ax – 4 (1).
Cho hàm số bậc nhất y = ax - 4 (1).. Bài 26 trang 55 sgk Toán 9 tập 1 - Bài 4. Đường...