Quảng cáo

Luyện tập

Bài 12.8 Trang 17 Sách bài tập Hóa 9: Cho một dung dịch có chứa 10 gam NaOH tác dụng với một dung dịch...
Cho một dung dịch có chứa 10 gam NaOH tác dụng với một dung dịch có chứa 10 gam HNO3.. Bài 12.8 Trang 17...
Câu 3 phần bài tập học theo SGK trang 129 Vở bài tập hoá 9: Tính lượng glucozơ cần lấy để pha được 500...
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 129 Vở bài tập hoá 9. Bài: Bài 50: Glucozo ...
Câu 33 trang 10 SBT Toán 9 Tập 1: Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau có nghĩa và
Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau có nghĩa và biến đổi chúng về dạng tích. Câu 33 trang 10 Sách...
Thư điện tử là gì? Hãy cho biết những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống
Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử - Câu 1. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9. Thư điện tử là gì?...
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) trang 100 : Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật,...
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 100 . Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có hai...