Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie Gif em có thể đặt
Có. Sử dụng Delay trong hộp thoại Beneton Movie Gif...
Hãy nên tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame và insert Frame
– Nút lệnh Add Frame(s) : Thêm ảnh mới vào ảnh động, ảnh tĩnh sẽ được ...
Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif
– Ghép các ảnh tĩnh thành dãy và thay đổi thứ tự của các ảnh trong dãy, thêm hoặc bớt khỏi dãy....
Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động
– Ảnh tĩnh là một tranh, ảnh thể hiện cố định một nội dung nào đó....
Giả sử em vừa đọc bài thơ được soạn bằng phần mềm soạn thảo văn bản
Những thông tin trên là đa phương tiện bởi chúng là sản phẩm của đa phương tiện....
Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống
Một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội:...
Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện
Các dạng thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện gòm:...
Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện
Một số ưu điểm chính của đa phương tiện ở khía cạnh sử dụng:...
Đa phương tiện là gì? Hãy nêu một số ví dụ về đa phương tiện
– Đa phương tiện là kết hợp thông tin nhiều dạng khác nhau và các thông tin đó có thể được hiện mộ cách đồng thời....

Luyện tập

Câu 4.8 trang 117 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1: Cho tam giác nhọn MNP
Cho tam giác nhọn MNP. Câu 4.8 trang 117 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1 - Bài 4. Một số hệ thức...
Bài 8 trang 134 SGK Toán 9 tập 2, Cho hai đường tròn (O; R) và (O'; r) tiếp xúc ngoài (R > r)....
Cho hai đường tròn (O; R) và (O'; r) tiếp xúc ngoài (R > r). Hai tiếp tuyến chung AB và A'B' của hai...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 2 Anh 9, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 9 unit 2
Unit 2. Clothing - Quần áo - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 Tiếng Anh 9. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng...