Mới cập nhật

Bài 8A. Hàm tính tổng theo điều kiện sumif trang 34, 35, 36 Tin học 9 Chân trời sáng tạo: Hình 1 là sản...
HS liên hệ bản thân, trao đổi với bạn kết hợp với tham khảo thông tin sách báo. Trả lời Câu hỏi trang...
Bài 7A. Hàm đếm theo điều kiện countif trang 31, 32, 33 Tin học 9 Chân trời sáng tạo: Theo em, bạn làm thế...
HS liên hệ bản thân, trao đổi với bạn kết hợp với tham khảo thông tin sách báo, internet để hoàn thành bài...
Bài 6A. Tổ chức dữ liệu cho dự án quản lý tài chính gia đình trang 26, 27, 28 Tin học 9 Chân trời...
HS liên hệ bản thân, trao đổi với bạn kết hợp với tham khảo thông tin sách báo. Hướng dẫn trả lời Câu...
Bài 5. Trình bày, trao đổi thông tin trang 22, 23, 24 Tin học 9 Chân trời sáng tạo: Phát biểu nào dưới đây...
HS liên hệ bản thân, trao đổi với bạn kết hợp với tham khảo thông tin sách báo. Giải Câu hỏi trang 22,...
Bài 4. Phần mềm mô phỏng trang 17, 18, 19 Tin học 9 Chân trời sáng tạo: Kể tên một số phần mềm mô...
HS liên hệ bản thân, trao đổi với bạn kết hợp với tham khảo thông tin sách báo. Lời Giải Câu hỏi trang...
Làm việc nhóm, mở bảng tính QuanLiTaiChinhCLB. xlsx và thực hiện các yêu cầu sau: Sử dụng hàm SUMIF để tính tổng số tiền...
HS liên hệ bản thân kết hợp với tham khảo thông tin sách báo. Trả lời Câu hỏi Vận dụng trang 36 SGK...
Trong trang tính Chi như ở Hình 1b, trao đổi với bạn và cho biết: a) Cách làm để tính tổng số tiền theo...
HS liên hệ bản thân kết hợp với tham khảo thông tin sách báo. Phân tích, đưa ra lời giải Câu hỏi Luyện...
Trong trang tính Thu ở Hình 2, nêu các việc cần làm để
HS liên hệ bản thân, trao đổi với bạn kết hợp với tham khảo thông tin sách báo. Phân tích và giải Câu...
Hình 1 là sản phẩm thực hành của bạn Toàn ở Bài 7A. Trong đó, Toàn thêm cột Tổng tiền để tính tổng số...
Trả lời Câu hỏi Khởi động trang 34 SGK Tin học 9 Chân trời sáng tạo - Bài 8A. Hàm tính tổng theo...
Làm việc nhóm, mở bảng tính QuanLiTaiChinhCLB. xlsx đã tạo ở Bài 6A và thực hiện các yêu cầu sau: a) Sử dụng hàm...
HS liên hệ bản thân kết hợp với tham khảo thông tin sách báo. Lời giải Câu hỏi Vận dụng trang 33 SGK...