Mới cập nhật

Bài 7. Trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác trang 27, 28, 29 Tin học 9 Kết nối tri thức: Em...
HS liên hệ bản thân kết hợp tham khảo sách báo. Phân tích và lời giải Câu hỏi trang 27, Câu hỏi trang...
Bài 5. Tìm hiểu phần mềm mô phỏng trang 20, 21, 22 Tin học 9 Kết nối tri thức: Phần mềm mô phỏng pha...
HS liên hệ bản thân kết hợp tham khảo sách báo. Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi trang 20; Câu...
Bài 4. Một số vấn đề pháp lý về sử dụng dịch vụ internet trang 15, 16, 17 Tin học 9 Kết nối tri...
HS liên hệ bản thân và tham khảo thông tin sách báo. Trả lời Câu hỏi trang 15, Câu hỏi trang 16, Câu...
Em hãy nhận xét về tính hợp lý và lợi ích của những dữ liệu đính kèm trong sơ đồ tư duy ở Hình...
HS liên hệ bản thân kết hợp tham khảo sách báo. Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi Luyện tập trang 29 SGK...
Em hãy chỉ ra những kiến thức về tạo sơ đồ tư duy và bài trình chiếu mà em cần được bổ sung để...
HS liên hệ bản thân kết hợp tham khảo sách báo. Phân tích và giải Câu hỏi trang 28 SGK Tin học 9...
Sơ đồ tư duy và bài trình chiếu là những công cụ giúp trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác
HS liên hệ bản thân kết hợp tham khảo sách báo. Phân tích, đưa ra lời giải Câu hỏi Hoạt động trang 27...
Cyan + Yellow = ? (Hình 5. 3) Cyan + Magenta = ? c. Magenta + Yellow = ? HS liên hệ bản thân...
HS liên hệ bản thân kết hợp tham khảo sách báo. Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi Vận dụng trang...
Phần mềm đó mô phỏng hoạt động nào? Phần mềm đó đã giúp em làm gì? c. Phần mềm đó có những lợi ích...
HS liên hệ bản thân kết hợp tham khảo sách báo. Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi Luyện tập trang 22 SGK...
Em hãy cho biết lợi ích của phần mềm mô phỏng mà em đã kể tên ở phần ở mục HS liên hệ bản...
HS liên hệ bản thân kết hợp tham khảo sách báo. Trả lời Câu hỏi trang 22 SGK Tin học 9 Kết nối...
Phần mềm mô phỏng pha màu có những lợi ích gì trong việc tìm hiểu và tập pha trộn màu theo cách thông thường?
HS liên hệ bản thân kết hợp tham khảo sách báo. Trả lời Câu hỏi Hoạt động trang 21 SGK Tin học 9...