Trang chủ Bài học Bài 9. Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbonhiđrat tiêu biểu

Bài 9. Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbonhiđrat tiêu biểu

Bài 2.51 trang 17 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Xenlulozơ trinitrat  được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có...
Xenlulozơ trinitrat  được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 14,85 kg xenlulozơ trinitrat cần dung dịch chứa a kilo
Bài 2.50 trang 17 SBT Hoá 12 Nâng cao: Khí cacbonic chiếm 0,03% thể rich không khí. Muốn tạo ra 500 g tinh bột thì...
Khí cacbonic chiếm 0,03% thể rich không khí. Muốn tạo ra 500 g tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí (đktc) để cung cấp \(C{O_2}\) cho phản ứng quang hợp?
Bài 2.49 trang 17 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic,...
Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất mỗi quá trình lên men là 85%.
Bài 2.48 trang 17 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic
Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic ( có \({H_2}S{O_4}\) đặc làm xúc tác) thu được 11,1 g hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxxetat và 6,6 g axit a
Bài 2.47 trang 17 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Để chứng minh trong phân tử glucozơ có  năm nhóm hiđroxyl, người ta cho...
Để chứng minh trong phân tử glucozơ có  năm nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

Quảng cáo
Bài 2.58* trang 18 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Tìm công thức phân tử của X, biết rằng, 0,4104 g X...
Đốt cháy hoàn toàn 0,0855 g một cacbohidrat X. Sản phẩm được dẫn vào nước vôi trong thu được 0,1 g kết tủa và dung dịch A, đồng thời khối lượng dung dịch tăng
Bài 2.55 trang 18 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính khối lượng glucozơ đem lên men rượu
Tính khối lượng glucozơ đem lên men rượu, biết rằng khi cho toàn bộ sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào 1 lít dung dịch \(NaOH\) 2M (D= 1,05 g/ml) thì thu được
Bài 2.54 trang 18 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:Viết sơ đồ các chuyển đổi hoá học từ xelulozơ thành ancol etyic
Viết sơ đồ các chuyển đổi hoá học từ xelulozơ thành ancol etyic, etylen glicol, anđehit axetic, axit fomic.Viết các phương trình hoá học ( ghi rõ điều kiện phản

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...