Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.48 trang 17 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 2.48 trang 17 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic...

Bài 2.48 trang 17 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 9. Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbonhiđrat tiêu biểu

Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic ( có \({H_2}S{O_4}\) đặc làm xúc tác) thu được 11,1 g hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxxetat và 6,6 g axit axetic. Thành phần phần trăm theo khối lượng của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là:

Quảng cáo

A.77% và 23%.                      B. 77,84% và 22,16%.

C. 76,84% và 23,16%.            D. 70% và 30%.

Đáp án. B