Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.54 trang 18 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:Viết...

Bài 2.54 trang 18 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:Viết sơ đồ các chuyển đổi hoá học từ xelulozơ thành ancol etyic...

Bài 2.54 trang 18 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Viết sơ đồ các chuyển đổi hoá học từ xelulozơ thành ancol etyic, etylen glicol, anđehit axetic, axit fomic.Viết các phương trình hoá học ( ghi. Bài 9. Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbonhiđrat tiêu biểu

Viết sơ đồ các chuyển đổi hoá học từ xelulozơ thành ancol etyic, etylen glicol, anđehit axetic, axit fomic.Viết các phương trình hoá học ( ghi rõ điều kiện phản ứng).

Đáp án

Quảng cáo

Sơ đồ chuyển đổi hoá học:

\(\eqalign{
& {({C_6}{H_{10}}{O_5})_n}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{{H^ + },{t^o}}^{ + {H_2}O}} {C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{{{30}^o} – {{35}^o}C}^{enzim}} {C_2}{H_5}OH\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{{t^o}}^{ + CuO}} \cr

& C{H_3}CHO\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{M{n^{2 + }}}^{ + {O_2}}} C{H_3}COOH\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_\text{cô cạn}^{ + NaOH}} C{H_3}COONa\cr&\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{{t^o}}^\text{vôi tôi xút}}  C{H_4}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{askt}^{ + C{l_2}}} C{H_3}Cl\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{{t^o}}^{ + NaOH}} C{H_3}OH\cr&\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{xt}^{ + {O_2}}} HCOOH \cr

& {C_2}{H_5}OH\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{{{170}^o}C}^{{H_2}S{O_4}đặc}} {C_2}{H_4}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{{H_2}O}^{KMn{O_4}loãng}} {C_2}{H_4}{(OH)_2} \cr} \)

Quảng cáo