Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.55 trang 18 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính khối lượng...

Bài 2.55 trang 18 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính khối lượng glucozơ đem lên men rượu...

Bài 2.55 trang 18 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 9. Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbonhiđrat tiêu biểu

Tính khối lượng glucozơ đem lên men rượu, biết rằng khi cho toàn bộ sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào 1 lít dung dịch \(NaOH\) 2M (D= 1,05 g/ml) thì thu được dung dịch hỗn hợp hai muối có tổng nồng độ là 12,27%. Hiệu suất của quá trình lên men là 70%.

Đáp án

\({C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{{30}^o} – {{35}^o}C}^{enzim}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}\)      (1)

a mol                                            2a mol

\(C{O_2} + NaOH \to NaHC{O_3}\)                              (2)

x mol   x mol       x mol

Quảng cáo

\(C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\)               (3)

y mol   2y mol      y mol

 \(\left\{ {_{{{84x + 106y} \over {1050 + 44(x + y)}}.100 = 12.27}^{x + 2y = 2}} \right.\)

Giải hệ 2 phương trình, ta có : x = 1 và y = 0,5.

Tổng số mol \(C{O_2}\)= 1,5 mol.

Theo (1) số mol \({C_6}{H_{12}}{O_6} = {{1,5} \over 2} = 0,75(mol).\)

Khối lượng glucozơ bị lên men = 0,75.180 = 135 (g).

 Khối lượng glucozơ đưa vào quá trình lên men: \({{135.100} \over {70}} = 192,86(g).\)

Quảng cáo