Trang chủ Lớp 10 Công nghệ 10 Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi trang 87...

Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi trang 87 SGK Công nghệ 10...

Bài 30: Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi – Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi trang 87 SGK Công nghệ 10. Tính giá thành của 1kg hỗn hợp từ các dữ liệu trong bảng sgk.
Chuẩn bị
Tài liệu:

– Bảng tiêu chuẩn ăn (nhu cầu dinh dưỡng) của các loại vật nuôi.

– Bảng thành phần và giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn.

– Giá của từng loại thức ăn.

Dụng cụ: Máy tính cá nhân, giấy, bút.

Nội dung thực hành:

Bài tập:

Quảng cáo

Phối hợp hỗn hợp thưc ăn có 17% pôtêin cho lợn ngoại nuôi thịt, giai doạn lợn choai (khối lượng từ 20 đến 50 kg) từ các loại nguyên liệu: TAHH đậm đặc; ngô và cám gạo loại I (tỉ lệ ngô/cám là 1/3). Tính giá thành của 1kg hỗn hợp từ các dữ liệu trong bảng sgk.

a) Bài toán trên có thể giải theo 2 phương pháp: phương pháp đại số và phương pháp hình vuông Pearson.

– Khối lượng thức ăn hỗn hợp là 16,67 kg

– Khối lượng ngô có trong hỗn hợplà 20,83kg

– Khối lượng cám gạo có trong hỗn hợp là 62,50 kg

– Tổng giá tiền của 100 kg hỗn hợp thức ăn là:

(16,67 x 6700) + (20,83 x 2500) + (62,5 x 2100) = 295.015 đồng

b) Kiểm tra giá trị dinh dưỡng và tính giá thành của hỗn hợp