Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 185 Hóa học 10 Nâng cao: Lưu huỳnh đioxit...

Bài 1 trang 185 Hóa học 10 Nâng cao: Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia những phản ứng sau...

Bài 45 : Hợp chất có oxi của lưu huỳnh – Bài 1 trang 185 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia những phản ứng sau :

Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia những phản ứng sau :

\(\eqalign{  & S{O_2} + B{r_2} + 2{H_2}O\,\,\, \to \,\,2HBr + {H_2}S{O_4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)  \cr  & S{O_2} + 2{H_2}S\,\, \to \,\,3S + 2{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right) \cr} \)

Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên ?

Quảng cáo

A. Phản ứng (1) : SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.

B. Phản ứng (2) : SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

C. Phản ứng (2) : SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

D. Phản ứng (1) : Br2 là chất oxi hóa, phản ứng (2) : H2S là chất khử.

Chọn C.

Quảng cáo