Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 212 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hằng số cân...

Bài 1 trang 212 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hằng số cân bằng Kc của một phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?...

Bài 50: Cân bằng hóa học – Bài 1 trang 212 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hằng số cân bằng Kc của một phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Hằng số cân bằng Kc của một phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Nồng độ

Quảng cáo

B. Nhiệt độ

C. Áp suất

D. Sự có mặt chất xúc tác

Chọn B.

Quảng cáo