Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 87 Hóa học 10 Nâng cao: Chọn câu đúng...

Bài 1 trang 87 Hóa học 10 Nâng cao: Chọn câu đúng trong các câu sau:...

Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học – Bài 1 trang 87 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Chọn câu đúng trong các câu sau:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron chung lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn.

Quảng cáo

B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện trong khoảng từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.

Chọn B.

Quảng cáo