Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 90 SGK Hóa 10 Nâng cao: Số oxi hóa...

Bài 1 trang 90 SGK Hóa 10 Nâng cao: Số oxi hóa của nitơ trong...

Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa – Bài 1 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Số oxi hóa của nitơ trong

Số oxi hóa của nitơ trong \(NH_4^ + ,NO_2^ – \) và \(HN{O_3}\) lần lượt là:

A. +5, -3, +3

B. 3, +3, +5

C. +3, -3, +5

Quảng cáo

D. +3, +5, -3

– Trong \(NH_4^ + :\,\,\,x + 4 =  + 1 \Rightarrow x =  – 3.\)

– Trong \(NO_2^ – :\,\,\,x – 4 =  – 1 \Rightarrow x =  + 3.\)

– Trong \(HN{O_3}:\,\,\,x + 3\left( { – 2} \right) + 1 = 0 \Rightarrow x =  + 5.\)

Chọn B.