Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 90 Hóa học 10 Nâng cao: Số oxi hóa...

Bài 2 trang 90 Hóa học 10 Nâng cao: Số oxi hóa của kim loại của Mn, Fe trong...

Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa – Bài 2 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Số oxi hóa của kim loại của Mn, Fe trong

Số oxi hóa của kim loại của Mn, Fe trong \(FeC{l_3}\), S trong \(S{O_3}\), P trong \(PO_4^{3 – }\) lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5

B. 0, +3, +5, +6

C. +3, +5, 0, +6

Quảng cáo

D. +5, +6, +3, 0.

– Số oxi hóa của Mn (đơn chất bằng 0).

– Số oxi hóa của Fe trog FeCl3 bằng +3.

– Số oxi hóa của S trong SO3: \(x + 3\left( { – 2} \right) =  0\Rightarrow x =  + 6.\)

– Số oxi hóa của P trong \(PO_4^{3 – }\) là: \(+5\)

Chọn A.

Quảng cáo