Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 216 Hóa lớp 10 Nâng cao: Nội dung nào...

Bài 2 trang 216 Hóa lớp 10 Nâng cao: Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là đúng?...

Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học – Bài 2 trang 216 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là đúng?

Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là đúng?

A. Hằng số cân bằng Kc của mọi phản ứng đều tăng khi tăng nhiệt độ.

Quảng cáo

B. Hằng số cân bằng Kc càng lớn, hiệu suất phản ứng càng nhỏ.

C. Khi một phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng cũ chuyển sang một trạng thái cân bằng mới ở nhiệt độ không đổi, hằng số cân bằng Kc biến đổi.

D. Khi thay đổi hệ số tỉ lượng các chất trong phương trình hóa học của một phản ứng, giá trị của hằng số cân bằng Kc thay đổi.

Chọn D.

Quảng cáo