Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 216 SGK Hóa 10 Nâng cao: Trong các cặp...

Bài 3 trang 216 SGK Hóa 10 Nâng cao: Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn?...

Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học – Bài 3 trang 216 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn?

Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn?

a) \(Fe + CuS{O_4}\,\,\left( {2M} \right)\) và \(Fe + CuS{O_4}\,\left( {4M} \right)\) (cùng nhiệt độ).

b) \(Zn + CuS{O_4}\,\left( {2M,{{25}^0}C} \right)\) và \(Zn + CuS{O_4}\,\left( {2M,{{50}^0}C} \right)\).

Quảng cáo

c) Zn (hạt) + CuSO4 (2M) và Zn (bột) + CuSO4 (2M) (cùng nhiệt độ)

d) \(2{H_2} + {O_2}\,\,\buildrel {{t^0}\,thường} \over \longrightarrow \,2{H_2}O\)  và \(2{H_2} + {O_2}\,\,\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{Pt}^{{t^0}\,thường}} \,\,2{H_2}O\)

Phản ứng có tốc độ lớn hơn:

\(\eqalign{  & a)\,\,Fe + CuS{O_4}\left( {4M} \right)  \cr  & b)\,\,Zn + CuS{O_4}\,\,\left( {2M,{{50}^0}C} \right)  \cr  & c)\,\,Zn\,(bột)\, + CuS{O_4}\,\left( {2M} \right)  \cr  & d)\,\,2{H_2} + {O_2}\,\,\buildrel {Pt,{t^0}\,thường} \over \longrightarrow \,\,2{H_2}O \cr} \)

Quảng cáo