Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 39 Hóa học 10 Nâng cao: Trong bảng tuần...

Bài 3 trang 39 Hóa học 10 Nâng cao: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là:...

Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Bài 3 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là:

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là:

A. 3 và 3                     B. 3 và 4                     

Quảng cáo

C. 4 và 4                      D. 4 và 3

Chọn đáp án đúng.

Chọn B.

Quảng cáo