Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 186 Hóa lớp 10 Nâng cao: Hãy lập những...

Bài 5 trang 186 Hóa lớp 10 Nâng cao: Hãy lập những phương trình hóa học sau và cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng:...

Bài 45 : Hợp chất có oxi của lưu huỳnh – Bài 5 trang 186 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy lập những phương trình hóa học sau và cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng:

Hãy lập những phương trình hóa học sau và cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng:

Quảng cáo

\(\eqalign{  & a)\,\,S{O_2} + F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + {H_2}O\,\, \to \,\,{H_2}S{O_4} + FeS{O_4}  \cr  & b)\,\,S{O_2} + {K_2}C{r_2}{O_7} + {H_2}S{O_4}\,\, \to \,\,{K_2}S{O_4} + C{r_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + {H_2}O  \cr  & c)\,\,{H_2}S + C{l_2}\,\, \to \,\,S + HCl  \cr  & d)\,\,{H_2}S + S{O_2}\,\, \to \,\,S + {H_2}O  \cr  & e)\,\,S{O_2} + B{r_2} + {H_2}O\,\, \to \,\,HBr + {H_2}S{O_4} \cr} \)